The Full Wiki

More info on Top Chinese language poets: All

Top Chinese language poets: All: Trending topics

Advertisements
  

The following are the current most viewed articles on Wikipedia within Wikipedia's Top Chinese language poets: All category. Think of it as a What's Hot list for Top Chinese language poets: All. More info »

This is a beta release and so the figures may be a day or two out of date. We'd love to get your thoughts.

Top Chinese language poets: All

Rank Topic Wikipedia views
Oct 21 2010
1 Mao Zedong 14576
2 Cao Cao 曹操 1596
3 Chinese poetry 689
4 List of poets 673
5 Du Fu 杜甫, the "Poet Sage" 407
6 Emperor Xuanzong of Tang 382
7 Cao Pi 379
8 Zhang Heng 334
9 Su Shi 325
10 Qu Yuan, State of Chu poet 252
11 Wang Anshi 218
12 Wu Cheng'en, Ming novelist, poet 190
13 Wang Wei, the "Poet Buddha" 164
14 Han Yu 韩愈 138
15 Bei Dao 133
16 Bai Juyi or Bo Juyi 128
17 Ban Gu (32–92 A.D.) Minford, John, and Joseph S. M. Lau, Classical Chinese Literature: An Anthology of Translations, New York: Columbia University Press ISBN 0231096763 and Hong Kong: The Chinese University Press ISBN 9622016251 , 2000</ref> 112
18 Cao Zhi 111
19 Cai Wenji 110
20 Lin Huiyin 103
21 Han Shan, "Cold Mountain" 102
22 Shangguan Wan'er 99
23 Qiu Jin 92
24 Li Qingzhao 90
25 Ouyang Xiu 82
26 Xi Kang (or Ji Kang) 79
27 Three Hundred Tang Poems (list of poets) 77
28 Ruan Ji 75
29 Jia Yi 73
30 Lu Yu 72
31 Guo Moruo, poet, historian, archaeologist 70
32 Su Xiaoxiao 68
33 Cai Yong 62
34 Ai Qing 59
35 Du Mu (803-852), Tang poet, official 59
36 John Yau 57
37 Xi Xi 56
38 Duo Duo 56
39 Hai Zi 海子, modern mystic poet 55
40 Huang Tingjian 黄庭堅 (1045–1105) 53
41 Wen Yiduo 50
42 Gu Cheng 49
43 Li Shangyin 48
44 Li He 46
45 He Zhizhang 46
46 Li Yu (Li Houzhu) 44
47 Yuan Zhen 44
48 Zhang Hua 44
49 Liu Zongyuan 43
50 Sima Xiangru 42
51 Shen Yue 41
52 Yang Lian 39
53 Lu You 38
54 Xue Tao 768-831 38
55 Yang Xiong 38
56 Wang Bo 38
57 Meng Haoran, Tang dynasty poet 34
58 Nalan Xingde 33
59 Consort Ban 33
60 Wang Changling 32
61 Yuan Hongdao 30
62 Pi Rixiu 29
63 Zhuo Wenjun 29
64 Xiao Gang (Emperor Jianwen of Liang) 28
65 Lu Ji 27
66 Shu Ting 27
67 Xin Qiji 26
68 Luo Binwang, Tang poet 26
69 Mi Heng 25
70 Wang Rong 24
71 Liu Yuxi 22
72 Kokan Shiren 22
73 Gao Qi, Ming dynasty poet 21
74 Song Yu 20
75 Yang Wanli 20
76 Wang Can 20
77 Chen Zi'ang 19
78 Jia Dao 贾岛 19
79 Guan Daosheng 19
80 Yu Xin 19
81 Zhang Jiuling 18
82 Wen Tingyun 18
83 Zhang Ji (poet from Jiangnan) 18
84 Quan Deyu 16
85 Wang Yun (Qing Dynasty) 16
86 Zhang Ji (poet from Hubei) 15
87 Ma Rong 15
88 Ke Yan 15
89 Xie Lingyun 15
90 Mu Dan 15
91 Zheng Yunduan 15
92 Cui Hao, Tang dynasty poet 14
93 Mei Yaochen, Song dynasty poet 14
94 Jiang Yan 14
95 Zhao Luorui 13
96 Fenggan, "Big Stick", a legendary Buddhist Monk. He was an associate of the famous legendary poets Han Shan and Shih Te. 13
97 Wei Zhuang 12
98 Shang Ting 11
99 Wu Jiaji 11
100 Qiao Ji 11
101 Gu Taiqing 11
102 Wang Wei (17th century poet) 11
103 Lu Zhi 11
104 Pan Lei 10
105 Zheng Min 10
106 Lady Xu Mu 10
107 Zuo Si 10
108 Ido Reizan 9
109 Zhai Yongming 9
110 Liang Desheng 9
111 Huarui Furen 9
112 Xu Zihua 9
113 Zhu Shuzhen 9
114 Yuan Zhongdao 8
115 Shen Shanbao 8
116 Shivaza Iasyr, wrote in the Dungan (Soviet Hui people) dialect 8
117 Zhang Xu 8
118 Yan Yanzhi 7
119 Xie Tiao 7
120 Shen Quanqi 6
121 Lu Guimong 6
122 Yao Shouzhong 5
123 Yao Sui 5
124 Fu tianlin 5
125 List of famous Chinese people 5
126 Mang Ke 5
127 Wen Pei Xin < 5
128 Tang Dynasty poets (list) < 5
129 Liu Chaoqing < 5
130 Zhang Xie < 5
131 Shih-wu, "Stonehouse" < 5
132 Su Dongpo, poet < 5
133 Yu Xuanji, or Yu Hsuan-chi < 5
134 Wang Yi-Ch'eng, poet < 5
135 Xu Zhi Mo 1895-1931, melancholic poet of early 20th century < 5
136 Li Qiao, Tang poet < 5
137 Li Hou Zhu < 5
138 Natsume Sōseki, Japan's modern composer of Chinese poetry < 5
139 P'ei Ti < 5
140 Song Dynasty poets (list) < 5
141 Xie Zhuang < 5
142 List of Chinese authors < 5
143 Gidō Shūshin < 5
144 Li Po (or Li Bai 李白) the "Poet Immortal" < 5
145 Shih-Te, "Pick-Up" < 5
146 Xie Huilian < 5
147 Chūgan Engetsu (13001375), Japanese poet who wrote in Chinese, a figure in "Japanese Literature of the Five Mountains" (literature in Chinese written in Japan) < 5

Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message