The Full Wiki

More info on Top Japanese people: All

Top Japanese people: All: Trending topics

Advertisements
  

The following are the current most viewed articles on Wikipedia within Wikipedia's Top Japanese people: All category. Think of it as a What's Hot list for Top Japanese people: All. More info »

This is a beta release and so the figures may be a day or two out of date. We'd love to get your thoughts.

Top Japanese people: All

Rank Topic Wikipedia views
Oct 21 2010
1 Shigeru Miyamoto 3615
2 Yamamoto Isoroku 1841
3 Onoda Hirō 913
4 Satoshi Tajiri 911
5 Matsugane Yōko 877
6 Sugihara Chiune 574
7 Tanaka Kōichi 558
8 Gunpei Yokoi (deceased) 526
9 Yukawa Hideki 480
10 Asahara Shōko 446
11 Nichiren 432
12 Fukuzawa Yukichi 424
13 Esaki Leo 322
14 Tomonaga Shin'ichirō 298
15 Tonegawa Susumu 287
16 Nobuhiro Kiyotaki 282
17 Taira no Kiyomori 261
18 Toyoda Sakichi 225
19 Anami Korechika 216
20 Matsui Iwane 214
21 Fujita Tetsuya 199
22 Enomoto Takeaki 168
23 Shinran 159
24 Doihara Kenji 155
25 Kazuhide Uekusa 140
26 Kusunoki Masashige 136
27 Emperor Go-Toba 127
28 Kodaira Kunihiko 117
29 Hironaka Heisuke 116
30 Eisai 112
31 Takamine Jōkichi 102
32 Mori Shigefumi 95
33 Taira no Masakado 90
34 Hirofumi Uzawa 84
35 Ikeda Kikunae 81
36 Ishiwara Kanji 78
37 Shimura Gorō 77
38 Satō Mikio 62
39 Yoshikawa Takeo 59
40 Sakae Menda 57
41 Taniyama Yutaka 54
42 Mori Arinori 52
43 Ienaga Saburō 50
44 Takagi Teiji 50
45 Takeshi Amemiya 50
46 Sakae Osugi 45
47 Nakaya Ukichirō 42
48 Iwasawa Kenkichi 40
49 Kikuchi Yoshihiko 39
50 Aneha Hidetsugu 39
51 Maruyama Masao 33
52 Charles Horioka 33
53 Masahisa Fujita 32
54 Fumio Hayashi 32
55 Fujiwara no Hidesato (Tawara no Tōda) 31
56 Yagi Hidetsugu 30
57 Sakamura Ken 28
58 Honda Kōtarō 27
59 Niwa Yasujirō 27
60 Michio Morishima 25
61 Mishima Tokuhichi 24
62 Midori Suzuki 23
63 Sugimoto Kyōta 23
64 Tsuda Yukio 23
65 Yoneda Nobuo 21
66 Horie Kenichi 20
67 Masao Miyamoto 18
68 Shigeto Tsuru 18
69 Hatta Yoichi 15
70 Kanda Nobuo 14
71 Kawakami Kiyoshi 13
72 Masumi Watanabe 12
73 Yuasa Takashi 11
74 Tago Akihiko 11
75 Hirofumi Yamashita 11
76 Wada Shigeho 11
77 Iida Yoshiaki 9
78 Yoshihiro Tsurumi 9
79 Yasuma Takada 9
80 Yukihiro Torikai 9
81 Shuichi Nakamura 8
82 Yai Senzo 6
83 Shinchi Masaru 6
84 Tōgō Heihachirō 5
85 Tōjō Hideki 5
86 Takamitsu Sawa < 5
87 Masahiko Aoki < 5
88 Tamiya Maya < 5
89 Sanyutei Encho < 5
90 Nakamura Shūichi < 5
91 Heizō Takenaka < 5
92 Kuroki Itei (Kuroki Tamemoto) < 5
93 Seki Kōwa < 5
94 Kenneth Nakazawa < 5
95 Chiaki Moriguchi < 5
96 Terada Torahiko < 5
97 Teshima Ikurō < 5
98 Kitasato Shibasaburō < 5
99 Nikkō < 5
100 Naitō Torajirō < 5
101 Takuro Morinaga < 5
102 Masanao Aoki < 5
103 Suzuki Kantarō < 5
104 Daiki Ishikawa < 5
105 Hiramatsu Takashi < 5
106 Masanori Hashimoto < 5
107 Uchimura Kanzo < 5
108 Koichi Hamada < 5
109 KÅ«kai < 5
110 Takabori Yoshiya < 5
111 Hajime Miyazaki < 5
112 Tanaka Shozo < 5
113 Mikimoto Kōkichi < 5
114 Dogen < 5
115 Ryōkan < 5
116 Yoshio Higuchi < 5
117 Sakai Toshihiko < 5
118 Daisetz Teitaro Suzuki < 5
119 Soeda Azenbo < 5
120 Ōta Minoru < 5
121 Takuan Sōhō < 5
122 Jake Kajiyama < 5
123 Motoki Hiromatsu < 5
124 Saigyo < 5
125 Sonoda Tenkoko < 5
126 Nitobe Inazo < 5

Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message