The Full Wiki

More info on Top Soviet Union top ten athletes of the year

Top Soviet Union top ten athletes of the year: Trending topics

Advertisements
  

The following are the current most viewed articles on Wikipedia within Wikipedia's Top Soviet Union top ten athletes of the year category. Think of it as a What's Hot list for Top Soviet Union top ten athletes of the year. More info »

This is a beta release and so the figures may be a day or two out of date. We'd love to get your thoughts.

Top Soviet Union top ten athletes of the year: 1971

Rank Topic Wikipedia views
Oct 21 2010
1 Irina Rodnina and Aleksei Ulanov 162
2 Ludmilla Tourischeva 140
3 Alexander Medved 73
4 Lyudmila Pakhomova and Alexander Gorshkov 37
5 Boris Onishchenko 31
6 Nina Statkevich 15
7 Yevgeniy Arzhanov 9
8 Vasily Alexeyev (Athlete of the Year) < 5
9 Faina Melnik < 5
10 Valery Borzov < 5

Top Soviet Union top ten athletes of the year: 1972

Rank Topic Wikipedia views
Oct 21 2010
1 Olga Korbut 375
2 Ludmilla Tourischeva 140
3 Alexander Medved 73
4 Viktor Saneyev 41
5 Galina Kulakova 35
6 Lyudmila Bragina 26
7 Vyacheslav Vedenin 24
8 Nikolai Avilov 22
9 Vasily Alexeyev < 5
10 Valery Borzov < 5

Top Soviet Union top ten athletes of the year: 1973

Rank Topic Wikipedia views
Oct 21 2010
1 Anatoly Karpov 678
2 Valeri Kharlamov 197
3 Irina Rodnina (Athlete of the Year) 162
4 Ludmilla Tourischeva 140
5 Nadezhda Chizhova 23
6 Levan Tediashvili 14
7 Pavel Pervushin (weightlifting) < 5
8 Galina Shugurova < 5
9 Pavel Lednev < 5
10 Faina Melnik < 5

Top Soviet Union top ten athletes of the year: 1975

Rank Topic Wikipedia views
Oct 21 2010
1 Anatoly Karpov 678
2 Oleg Blokhin 328
3 Ludmilla Tourischeva 140
4 Sergei Belov 89
5 Alexander Yakushev 35
6 Yevgeny Kulikov 14
7 Zebinisso Rustamova 13
8 Irina Kalinina 13
9 Tatyana Averina 12
10 Pavel Lednev < 5

Top Soviet Union top ten athletes of the year: 1983

Rank Topic Wikipedia views
Oct 21 2010
1 Garry Kasparov 2982
2 Vladimir Salnikov 75
3 Natalia Yurchenko 57
4 Dmitry Bilozerchev 57
5 Tamara Bykova (Athlete of the Year) 26
6 Fyodor Cherenkov 18
7 Vladislav Tretyak 6
8 Sergei Litvinov < 5
9 Anatoly Starostin < 5
10 Yurik Vardanyan < 5

Top Soviet Union top ten athletes of the year: 1984

Rank Topic Wikipedia views
Oct 21 2010
1 Sergey Bubka (Athlete of the Year) 673
2 Elena Valova and Oleg Vasiliev 33
3 Oleg Bozhev 27
4 Olga Mostepanova 23
5 Nikolay Zimyatov 22
6 Sergei Zabolotnov 8
7 Sergei Kopylov 6
8 Yuri Sedykh < 5
9 Yurik Vardanyan < 5
10 Anatoly Beloglazov (wrestling) < 5

Top Soviet Union top ten athletes of the year: 1986

Rank Topic Wikipedia views
Oct 21 2010
1 Garry Kasparov 2982
2 Sergey Bubka (Athlete of the Year) 673
3 Arvydas Sabonis 621
4 Andrei Chesnokov 54
5 Igor Zhelezovski 25
6 Igor Polyansky 22
7 Marina Stepanova 17
8 Yury Zakharevich < 5
9 Igor Belanov < 5
10 Yuri Sedykh < 5

Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message